Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

lichsuphattrien
1982

Tổ hợp thuốc
nam Hòa Hưng

1992

Công ty TNHH
Dược Phẩm
Sài Gòn (SAGOPHA)

2003

Nhà máy 1 - Chi nhánh 1 của
Công ty TNHH Dược Phẩm
Sài Gòn (SAGOPHA) tại
VSIP I, tỉnh Bình Dương

2009

Nhà máy 2 – Chi nhánh 2 của
Công ty TNHH Dược Phẩm
Sài Gòn (SAGOPHA) tại
VSIP II, tỉnh Bình Dương

Đến nay

Công ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (SAGOPHA) là một trong những công ty sản xuất dược phẩm tư nhân đầu tiên thành lập tại Việt Nam, sau ngày thống nhất đất nước

img
img